سد زاوین کلات سرریز شد

مهدی ناصری فرماندار کلات گفت: در حال حاضر حدود 85 درصد از 19 میلیون مترمکعب گنجایش دریاچه سد قره تیکان و 80 درصد از 21 میلیون متر مکعب گنجایش دریاچه سد چهچهه در این شهرستان آبگیری شده است.
وی اظهار داشت: هر سه سد شهرستان کلات در بخش زاوین این شهرستان قرار دارد.
بر اساس اعلام مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دو سد یام و کمایستان در سبزوار، سد سده در خواف و سد دولت آباد در چناران پیش از این سرریز شده بود.
همچنین سدهای استای در تایباد، بند تغذیه گلستان و سد خاکی چشمه سبز گلمکان در شهرستان چناران نیز طی روزهای گذشته سرریز شده اند.
شهرستان 37 هزار نفری کلات در 155 کیلومتری شمال شرق مشهد 142 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد.
استان خراسان رضوی دارای 29 سد در تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، سرخس، نیشابور، کلات و فریمان است.