نشست خبری در ایستگاه راه آهن بین المللی سرخس

85 درصدترانزیت ریلی کشور از مرز سرخس با کشور های آسیای میانه مبادله می شود

محمد هادی ضیایی مهر روز شنبه دریک نشست خبری درمحل ایستگاه راه آهن بین المللی سرخس گفت: 85 درصد ترانزیت ریلی کشور از مرز سرخس به کشورهای آسیای میانه مبادله می شود.

محمدهادی ضیایی مهر با بیان اینکه درسال97 تعداد14میلیون و212 هزار و 493 مسافر و زائر امام رضا(ع) توسط راه آهن خراسان جابه جاشده است افزود: در ایام نوروز تعداد 1میلیون و50 هزارنفر مسافر با بیش از 2000 رام قطار مسافری جابه جاشده است که نسبت به نوروز سال گذشته رشد17درصدی را شاهد هستیم ودر نوروز سال98 ارتباط ریلی شهرهای همدان ،کرمانشاه ،ارومیه و رشت باقطارهای مسافری با شهر مشهد برقرار شده است.

به گفته ضیایی مهر: درسال گذشته 2میلیون و167هزار تن کالا با 36 هزار و 138دستگاه واگن باکشور های آسیای میانه از مرز ریلی سرخس مبادله شده است که نسبت به سال 96 یازده درصد رشد حمل ونقل بین المللی باکشورهای آسیای میانه راشاهد بودیم وخوشبختانه در بخش صادرات63درصد رشد نسبت به سال96 را شاهد هستیم و 82 درصد صادرات ریلی مرز سرخس به کشور های آسیای میانه درایستگاه های راه آهن خراسان بارگیری شده است.
خبرنگار مصطفی حاجی زاده